Week 05
Jan-Feb 2020
Jan 27thJan 28thJan 29thJan 30thJan 31stFeb 1stFeb 2nd
night
swing
team1
team2
team3
team4
team5
team6
HMK
Ogues
Odonovan
Kowalski
KarakalpakisY
Sak
Bulatovic
KarakalpakisG
Calderon
Novoselsky
Ogues
Odonovan
Kowalski
KarakalpakisY
Sak
Bulatovic
KarakalpakisG
Calderon
Novoselsky
Ogues
Odonovan
Kowalski
Divin
Sak
Bulatovic
KarakalpakisG
Calderon
Novoselsky
Ogues
Odonovan
Kowalski
Divin
Novoselsky
Bulatovic
KarakalpakisG
Calderon
Novoselsky
Ogues
Jayne
Siaw
Divin
Novoselsky
Bulatovic
KarakalpakisG
Starbuck
Kowalski
Ogues
Jayne
Siaw
Divin
Novoselsky
Bulatovic
KarakalpakisG
Starbuck

Ogues
Bulatovic
Siaw
Divin
Novoselsky
Bulatovic
KarakalpakisG
Starbuck

Week 06
Feb 2020
Feb 3rdFeb 4thFeb 5thFeb 6thFeb 7thFeb 8thFeb 9th
night
swing
team1
team2
team3
team4
team5
team6
HMK
Jayne
Odonovan
Siaw
Kowalski
Novoselsky
Bulatovic
KarakalpakisG
Starbuck
Kowalski
Jayne
Odonovan
Siaw
Kowalski
Novoselsky
YeraPaez
KarakalpakisG
Starbuck
Kowalski
Jayne
Odonovan
Siaw
Kowalski
Novoselsky
YeraPaez
Mounir
Starbuck
Kowalski
Jayne
Bulatovic
Siaw
Kowalski
Novoselsky
YeraPaez
Mounir
Starbuck
Kowalski
Jayne
Bulatovic
Siaw
Kowalski
Novoselsky
YeraPaez
Mounir
Starbuck
Kowalski
Jayne
Starbuck
Siaw
Kowalski
Novoselsky
YeraPaez
Mounir
Starbuck

Jayne
YeraPaez
Siaw
Kowalski
Novoselsky
YeraPaez
Mounir
Starbuck

Week 07
Feb 2020
Feb 10thFeb 11thFeb 12thFeb 13thFeb 14thFeb 15thFeb 16th
night
swing
team1
team2
team3
team4
team5
team6
HMK
Ogues
Calderon
Hom
KarakalpakisY
Sak
Bulatovic
KarakalpakisG
Odonovan
Novoselsky
Ogues
Calderon
Hom
KarakalpakisY
Sak
Bulatovic
KarakalpakisG
Odonovan
Novoselsky
Ogues
Calderon
Hom
KarakalpakisY
Sak
Bulatovic
KarakalpakisG
Odonovan
Novoselsky
Ogues
Calderon
Hom
KarakalpakisY
Sak
Bulatovic
KarakalpakisG
Odonovan
Novoselsky
Ogues
Calderon
Siaw
Divin
Sak
Bulatovic
Mounir
Odonovan
Novoselsky
Ogues
Calderon
Siaw
Divin
Sak
Bulatovic
Mounir
Odonovan

Ogues
Jayne
Siaw
Divin
Sak
Bulatovic
Mounir
Odonovan

Week 08
Feb 2020
Feb 17thFeb 18thFeb 19thFeb 20thFeb 21stFeb 22ndFeb 23rd
night
swing
team1
team2
team3
team4
team5
team6
HMK
Jayne
Divin
Hom
Divin
Novoselsky
YeraPaez
Mounir
Starbuck

Jayne
Bulatovic
Hom
Divin
Novoselsky
YeraPaez
Mounir
Starbuck
Bulatovic
Jayne
Bulatovic
Hom
Divin
Novoselsky
YeraPaez
Mounir
Starbuck
Bulatovic
Jayne
Odonovan
Kowalski
Divin
Novoselsky
YeraPaez
Mounir
Starbuck
Bulatovic
Jayne
Divin
Kowalski
Divin
Novoselsky
YeraPaez
Mounir
Starbuck
Bulatovic
Jayne
Starbuck
Kowalski
KarakalpakisY
Novoselsky
YeraPaez
Mounir
Starbuck

Jayne
Odonovan
Kowalski
KarakalpakisY
Sak
YeraPaez
Mounir
Starbuck

Week 09
Feb-Mar 2020
Feb 24thFeb 25thFeb 26thFeb 27thFeb 28thFeb 29thMar 1st
night
swing
team1
team2
team3
team4
team5
team6
HMK
Ogues
Odonovan
Kowalski
KarakalpakisY
Sak
Bulatovic
KarakalpakisG
Starbuck
Novoselsky
Ogues
Hom
Kowalski
KarakalpakisY
Sak
Bulatovic
KarakalpakisG
Odonovan
Novoselsky
Ogues
Odonovan
Kowalski
KarakalpakisY
Sak
Bulatovic
KarakalpakisG
Odonovan
Novoselsky
Ogues
Bulatovic
Siaw
KarakalpakisY
Sak
Bulatovic
KarakalpakisG
Odonovan
Novoselsky
Ogues
Odonovan
Siaw
KarakalpakisY
Sak
Bulatovic
KarakalpakisG
Calderon
Novoselsky
Ogues
Starbuck
Siaw
KarakalpakisY
Sak
Bulatovic
KarakalpakisG
Calderon

Ogues
Starbuck
Siaw
KarakalpakisY
Novoselsky
Bulatovic
KarakalpakisG
Calderon

Week 10
Mar 2020
Mar 2ndMar 3rdMar 4thMar 5thMar 6thMar 7thMar 8th
night
swing
team1
team2
team3
team4
team5
team6
HMK
Jayne
Divin
Hom
Mounir
Novoselsky
YeraPaez
Starbuck
Giammanco
Bulatovic
Jayne
Divin
Hom
Mounir
Novoselsky
YeraPaez
Starbuck
Giammanco
Bulatovic
Jayne
Divin
Hom
Mounir
Novoselsky
YeraPaez
Starbuck
Giammanco
Bulatovic
Jayne
Odonovan
Hom
Mounir
Novoselsky
YeraPaez
Divin
Giammanco
Bulatovic
Jayne
Odonovan
Hom
Mounir
Novoselsky
YeraPaez
Divin
Giammanco
Bulatovic
Jayne
Odonovan
Hom
KarakalpakisY
KarakalpakisG
YeraPaez
Divin
Giammanco

Jayne
Odonovan
Hom
KarakalpakisY
KarakalpakisG
YeraPaez
Divin
Giammanco

Week 11
Mar 2020
Mar 9thMar 10thMar 11thMar 12thMar 13thMar 14thMar 15th
night
swing
team1
team2
team3
team4
team5
team6
HMK
Ogues
YeraPaez
Kowalski
KarakalpakisY
KarakalpakisG
Odonovan
Calderon
Bulatovic
Hom
Ogues
Bulatovic
Kowalski
KarakalpakisY
KarakalpakisG
Odonovan
Calderon
Bulatovic
Hom
Ogues
Novoselsky
Kowalski
KarakalpakisY
KarakalpakisG
Odonovan
Calderon
Bulatovic
Hom
Ogues
Calderon
Kowalski
KarakalpakisY
KarakalpakisG
Odonovan
Calderon
Bulatovic
Hom
Ogues
Jayne
Kowalski
KarakalpakisY
KarakalpakisG
Odonovan
Calderon
Bulatovic
Hom
Ogues
Jayne
Siaw
Mounir
Novoselsky
Odonovan
Calderon
Bulatovic

Ogues
Jayne
Siaw
Mounir
Novoselsky
YeraPaez
Calderon
Bulatovic

Week 12
Mar 2020
Mar 16thMar 17thMar 18thMar 19thMar 20thMar 21stMar 22nd
night
swing
team1
team2
team3
team4
team5
team6
HMK
Jayne
Hom
Siaw
Mounir
Novoselsky
YeraPaez
Calderon
Giammanco
Hom
Jayne
YeraPaez
Siaw
Mounir
Novoselsky
YeraPaez
Calderon
Giammanco
Hom
Jayne
Novoselsky
Siaw
Mounir
Novoselsky
YeraPaez
Calderon
Giammanco
Hom
Jayne
Starbuck
Siaw
Mounir
Novoselsky
YeraPaez
Calderon
Giammanco
Hom
Jayne
Divin
Siaw
Mounir
Novoselsky
YeraPaez
Starbuck
Giammanco
Hom
Jayne
Divin
Siaw
Mounir
Novoselsky
YeraPaez
Starbuck
Giammanco

Jayne
Divin
Siaw
Mounir
Novoselsky
YeraPaez
Starbuck
Giammanco