Week 13
Mar 2019
Mar 25thMar 26thMar 27thMar 28thMar 29thMar 30thMar 31st
night
swing
team1
team2
team3
team4
team5
HMK
Ogues
Divin
KarakalpakisG
Mounir
Hom
ChenJ
KarakalpakisY
Bulatovic
Ogues
Divin
KarakalpakisG
Odonovan
Hom
ChenJ
KarakalpakisY
Bulatovic
Ogues
Bulatovic
KarakalpakisG
Odonovan
Hom
ChenJ
KarakalpakisY
Bulatovic
Ogues
Starbuck
KarakalpakisG
Odonovan
Hom
Bulatovic
KarakalpakisY
Novoselsky
Ogues
Starbuck
KarakalpakisG
Odonovan
Hom
Bulatovic
KarakalpakisY
Novoselsky
Ogues
Divin
KarakalpakisG
Odonovan
Starbuck
Bulatovic
KarakalpakisY

Ogues
Divin
KarakalpakisG
Odonovan
Starbuck
Bulatovic
KarakalpakisY

Week 14
Apr 2019
Apr 1stApr 2ndApr 3rdApr 4thApr 5thApr 6thApr 7th
night
swing
team1
team2
team3
team4
team5
HMK
Jayne
Odonovan
Novoselsky
Mounir
Starbuck
Divin
KarakalpakisY
Kowalski
Jayne
Odonovan
Novoselsky
Mounir
Starbuck
Divin
KarakalpakisY
Kowalski
Jayne
Novoselsky
Novoselsky
Mounir
Starbuck
Divin
KarakalpakisY
Kowalski
Jayne
Starbuck
Novoselsky
Mounir
Starbuck
Divin
KarakalpakisY
Kowalski
Jayne
Bulatovic
Novoselsky
Mounir
Starbuck
Divin
KarakalpakisG
Kowalski
Jayne
Divin
Novoselsky
Mounir
Starbuck
Divin
KarakalpakisG

Jayne
Starbuck
Novoselsky
Mounir
Starbuck
Divin
KarakalpakisG

Week 15
Apr 2019
Apr 8thApr 9thApr 10thApr 11thApr 12thApr 13thApr 14th
night
swing
team1
team2
team3
team4
team5
HMK
Ogues
Divin
Kowalski
Odonovan
KarakalpakisY
Bulatovic
KarakalpakisG
Novoselsky
Ogues
Jayne
Kowalski
Odonovan
KarakalpakisY
Bulatovic
KarakalpakisG
Novoselsky
Ogues
Novoselsky
Kowalski
Odonovan
KarakalpakisY
Bulatovic
KarakalpakisG
Novoselsky
Ogues
Bulatovic
Kowalski
Odonovan
KarakalpakisY
Bulatovic
KarakalpakisG
Novoselsky
Ogues
Jayne
Kowalski
Odonovan
KarakalpakisY
Bulatovic
KarakalpakisG
Novoselsky
Ogues
Jayne
Kowalski
Odonovan
KarakalpakisY
Bulatovic
KarakalpakisG
Bulatovic
Ogues
Bulatovic
Kowalski
Odonovan
KarakalpakisY
Bulatovic
KarakalpakisG
Bulatovic
Week 16
Apr 2019
Apr 15thApr 16thApr 17thApr 18thApr 19thApr 20thApr 21st
night
swing
team1
team2
team3
team4
team5
HMK
Jayne
Divin
Kowalski
Mounir
Starbuck
Bulatovic
Novoselsky
Hom
Jayne
Divin
Giammanco
Mounir
Starbuck
ChenJ
Novoselsky
Hom
Jayne
Divin
Giammanco
Mounir
Starbuck
ChenJ
Novoselsky
Hom
Jayne
Divin
Giammanco
Mounir
Starbuck
ChenJ
Novoselsky
Hom
Jayne
Divin
Giammanco
Mounir
Starbuck
ChenJ
Novoselsky
Hom
Jayne
Divin
Giammanco
Mounir
Starbuck
ChenJ
Novoselsky

Jayne
Divin
Giammanco
Mounir
Starbuck
ChenJ
Novoselsky

Week 17
Apr 2019
Apr 22ndApr 23rdApr 24thApr 25thApr 26thApr 27thApr 28th
night
swing
team1
team2
team3
team4
team5
HMK
Ogues
ChenJ
Giammanco
Odonovan
KarakalpakisY
Bulatovic
KarakalpakisG
Kowalski
Ogues
ChenJ
Giammanco
Odonovan
KarakalpakisY
Bulatovic
KarakalpakisG
Kowalski
Ogues
ChenJ
Giammanco
Odonovan
KarakalpakisY
Bulatovic
KarakalpakisG
Kowalski
Ogues
ChenJ
Giammanco
Odonovan
KarakalpakisY
Bulatovic
KarakalpakisG
Kowalski
Ogues
ChenJ
Starbuck
Odonovan
KarakalpakisY
Bulatovic
KarakalpakisG
Kowalski
Ogues
ChenJ
Starbuck
Odonovan
KarakalpakisY
Bulatovic
KarakalpakisG

Ogues
ChenJ
Starbuck
Odonovan
KarakalpakisY
Bulatovic
KarakalpakisG

Week 18
Apr-May 2019
Apr 29thApr 30thMay 1stMay 2ndMay 3rdMay 4thMay 5th
night
swing
team1
team2
team3
team4
team5
HMK
Jayne
Divin
Novoselsky
Mounir
Starbuck
Siaw
KarakalpakisG
Bulatovic
Jayne
Divin
Novoselsky
Mounir
Starbuck
Siaw
KarakalpakisG
Bulatovic
Jayne
Divin
Novoselsky
Mounir
Starbuck
Siaw
KarakalpakisG
Bulatovic
Jayne
Divin
Novoselsky
Mounir
Starbuck
Siaw
KarakalpakisG
Bulatovic
Jayne
Divin
Novoselsky
Mounir
Starbuck
Siaw
KarakalpakisY
Bulatovic
Jayne
Divin
Novoselsky
Mounir
Starbuck
Bulatovic
KarakalpakisY

Jayne
Divin
Hom
Mounir
Starbuck
Bulatovic
KarakalpakisY

Week 19
May 2019
May 6thMay 7thMay 8thMay 9thMay 10thMay 11thMay 12th
night
swing
team1
team2
team3
team4
team5
HMK
Ogues
Kowalski
Hom
Odonovan
KarakalpakisG
Bulatovic
KarakalpakisY
Kowalski
Ogues
Kowalski
Hom
Odonovan
KarakalpakisG
Bulatovic
KarakalpakisY
Kowalski
Ogues
Kowalski
Hom
Odonovan
KarakalpakisG
Bulatovic
KarakalpakisY
Kowalski
Ogues
Kowalski
Hom
Odonovan
KarakalpakisG
Bulatovic
KarakalpakisY
Kowalski
Ogues
Kowalski
Hom
Odonovan
KarakalpakisG
Bulatovic
KarakalpakisY
Kowalski
Ogues
Kowalski
Novoselsky
Odonovan
KarakalpakisG
Siaw
KarakalpakisY
Bulatovic
Ogues
Kowalski
Novoselsky
Odonovan
KarakalpakisG
Siaw
KarakalpakisY
Bulatovic
Week 20
May 2019
May 13thMay 14thMay 15thMay 16thMay 17thMay 18thMay 19th
night
swing
team1
team2
team3
team4
team5
backup
HMK
Jayne
Divin
Novoselsky
Mounir
Starbuck
Siaw
Bulatovic
Odonovan
Bulatovic
Jayne
Divin
Novoselsky
Mounir
Starbuck
Siaw
Bulatovic
Bulatovic
Bulatovic
Jayne
Divin
Novoselsky
Mounir
Starbuck
Siaw
Bulatovic
Novoselsky
Bulatovic
Jayne
Divin
Novoselsky
Mounir
Starbuck
Siaw
Bulatovic
Bulatovic
Bulatovic
Jayne
Divin
Novoselsky
Mounir
Starbuck
Siaw
Bulatovic
Starbuck
Bulatovic
Jayne
Divin
Novoselsky
Mounir
Starbuck
Siaw
Bulatovic
Kowalski
Hom
Jayne
Divin
Kowalski
Mounir
Starbuck
Siaw
Bulatovic
Hom
Hom